Chức năng - nhiệm vụ

 1. CHỨC NĂNG

        Viện Khoa học Công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học công nghệ cao sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đại học Kiên Giang. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tiếp thu, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ; phục vụ học tập, đào tạo và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp Công nghệ cao; Thông tin – Truyền thông; Điện – Điện tử tự động hóa; Vật liệu mới – Cơ khí.

        Viện hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ.

        Viện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

 2. NHIỆM VỤ

1.   Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp, luận cứ khoa học phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững các vùng. Tham gia nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất;

2.   Nghiên cứu, tiếp thu, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các quy trình tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để chuyển giao cho các địa phương;

3.   Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho các vùng. Quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ môi trường khác;

4.   Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, môi trường của các vùng phục vụ công tác quản lý của Trường và Công nghệ và cung cấp thông tin, tư liệu trên cho các cơ quan quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Lãnh Trường;

5.   Lập kế hoạch đầu tư, xây dựng và mở rộng các mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh về nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, điện-điện tử, tự động hóa, vật liệu mới trong và ngoài Trường;

6.   Cung ứng dịch vụ, vật tư, thiết bị, giống về nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, điện-điện tử, vật liệu mới đáp ứng các hoạt động nghiên cứu cho các đề tài nghiên cứu khoa học (KHCN), các dự án hợp tác và thị trường;

7.   Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các kết quả đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào triển khai thực nghiệm;

8.   Tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của các địa phương;

9.   Tư vấn về phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ thông qua việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến Trường và công nghệ cho các địa phương;

10.   Tư vấn, giám sát, đánh giá và công nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, điện-điện tử, vật liệu mới đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế.

11.   Đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

12.   Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp ngắn hạn về các lĩnh vực được giao;

13.   Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và tổ chức khảo sát trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia nước ngoài;

14. Ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các địa phương;

15. Phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ của Trường đối với các cơ quan đơn vị ngoài Trường;

16. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền; quản lý tài chính, tài sản được Nhà Trường giao theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ;

17. Quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang giao.

VIDEO - CLIP

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO - ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3614111
Email: vienkhcnc@vnkgu.edu.vn